Bankat do të fitojnë nga kriza rreth 137 milion euro?

Shumica e bankave në vend kanë vendosur të lejojnë pagesën e vonuar të kësteve për kredi deri në gjashtë muaj. Dhe nëse në fillim qytetarët ishin të kënaqur me këtë vendim, ajo ngadalë po bëhet një nga më të kritikuarit. Kjo për faktin se bankat do të paguajnë interes për këste të vonuara, pra për greis periudhën.

Rregullorja e qeverisë që rregullon vonesën nuk ndikon në normën e interesit, kështu që bankat janë të lira të llogaritin interesin për vonesën. Pozicioni i Kryeministrit Oliver Spasovski dhe Ministres së Financave Nina Angellovska është që nëse nuk llogaritet ndonjë interes shtesë për vonesën, sistemi bankar do të prishet.

Profesori Branimir Jovanoviç në një prononcim për Fokus thotë se në fakt, bankat do të fitojnë të ardhura shtesë duke vonuar këstet.

“Jam dakord që është shumë e rëndësishme të ruhet stabiliteti i sistemit bankar gjatë krizës, por nuk shoh se si kontribuon në të vendimi për llogaritjen e normave të interesit dhe gjatë grejs periudhës, sepse bankat me siguri do të ngarkojnë ato norma interesi pasi të kenë mbaruar grejs periudha, domethënë pasi të ketë mbaruar kriza.

Duke llogaritur normat e interesit dhe gjatë grejs periudhës, bankat në të vërtetë po rrisin të ardhurat e tyre pasi të përfundojë kriza, domethënë, ata po përfitojnë disi nga kriza, kështu që unë mendoj se ata duhet të rishqyrtojnë këtë vendim. Nëse nuk e ndërrojnë vetë mendjen, unë besoj se Qeveria duhet të ndalojë në mënyrë të qartë llogaritjen e normave të interesit gjatë grejs periudhës. Kjo nuk është një sasi e vogël e të ardhurave”, thotë Jovanoviç.

Pas një llogaritje të thjeshtë mund të konkludojmë se duke shtyer pagesat e kësteve për gjashtë muaj dhe duke llogaritur interesin për të, bankat mund të fitojnë deri në 137.5 milion euro. Kjo llogaritje vlen nëse të gjithë huamarrësit vendosin të përdorin këtë masë dhe të shtyjnë kreditë për gjashtë muaj.

Duke supozuar se grejs periudha është 6 muaj dhe norma e interesit vlen për të gjitha kreditë në vend, të ardhurat shtesë janë rreth 137.5 milion EUR (gjithsej kreditë bankare arrijnë në 5.5 miliardë euro, norma mesatare e interesit rreth 5% në vit, që do të thotë se për 6 muaj, interesi shtesë është 5,5 miliardë * 5% / 2 (për gjysmë viti, pra 6 muaj).