Bekteshi sqaron pikat qeveritare të miratuara për luftën ndaj pandemisë Covid 19

Pakoja e dytë
MASAT EKONOMIKE
PËRBALLJEN ME KRIZËN E SHKAKTUAR NGA COVID 19 👇👇👇

✅Mbështetje financiare për realizimin e pagave për muajin prill dhe maj PËR KOMPANI TË PREKURA NGA KRIZA
✅14.500 denarë Pagë për muajin prill dhe maj
PËR SPORTISTËT,TË PUNËSUARIT NË SHOQATAT E SPORTIT
✅14.5000 denare Pagë për muajin prill dhe maj
PËR 141 ARTISTË TË PAVARUAR
✅SIGUROHET 50 % nga paga mesatare neto
PËR QYTETARË QË KANË MBETUR PA PUNË PËR SHKAK TË KRIZËS
✅PËR TË GJITHË FUNKSIONARËT Të EMËRUAR NË NIVEL SHTETËROR DHE LOKAL PAGA ULET NË
14.500 denarë (pagë minimale) për muajin prill dhe maj
✅NUK KA KOMPENZIM përgjatë krizës
PËR KRYETARËT DHE ANËTARËT E BORDEVE DREJTUESE DHE MBIKËQYRËSE TË INSTITUCIONEVE PUBLIKE
✅7000 denarë Për amvisëri për muajt prill dhe maj
PËR PERSONA NË EKONOMINË JOFORMALE
✅NDALOHEN PËRMBARIMET DERI NË FUND TË MUAJIT QERSHOR
✅Shtyhen këstet e kredive të qytetarëve
(3-6 MUAJ)
✅Ulje e kësteve dhe riprogramim i kredive
TEK SHOQËRITË FINANCIARE DHE LIZING KOMPANITË
✅Lirim nga pagesa e qerasë PËR SHFRYTËZUESIT E BANESAVE SOCIALE
✅ 8 milionë euro shtesë për kredi pa kamatë
PËR NDËRMARRJE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME PËMES BANKËS PËR ZHVILLIMIN E MAQEDONISË SË VERIUT
✅50 milionë euro Kredi të lira nga Banka për zhvillim PËR MBËSHTETJE TË PROJEKTEVE TË REJA, PUNËSIME, PËR RRITJEN E LIKUIDITETIT DHE EKSPORTIT
✅Ndalohet hapja e procedurës së falimentimit
GJATË KOHËS SË KRIZËS DHE 6 MUAJ PAS KRIZËS
✅PJESA E PASHFRYTËZUAR TË PUSHIMIT VJETOR TË VITIT 2019 Punonjësi është i detyruar ta shfrytëzoj deri më 31 maj 2020
në bazë të nevojave të procesit punues tek punëdhënësi
✅Do të formohet Fondi solidar COVID -19
PËR DONACIONE NGA PERSONA FIZIK DHE JURIDIK
✅Ulje për 50% E HONORAREVE AUTORIALE NË ADMINISTRATËN PUBLIKE
PËR PERSONA QË NJËKOHËSISHT JANË EDHE NË MARËDHËNIE TË RREGULLT PUNE