Mexhiti: Në Bukoviq të Dërvenit folëm për projektet kapitale me mbështetje të Kryeministrit të Parë Shqiptar

Në Bukoviqin e Dërvenit kërkova nga banorët mbështetje për të bërë projekte të rëndësishme, ashtu siç e bëmë Komunën e Sarajit, Çairin, Strugën e Kërçovën!Sot para banorëve të Bukoviqit kërkova mbështetje për perspektivat e reja, për Platformën e re të Kryeministrit të Parë Shqiptar. Duke parë se opozita nuk ka as ofertë as program, ne kërkojmë që vota shqiptare të bashkohet, sepse nëse ajo shpërndahet atëherë defaktorizohet faktori shqiptar!#BukoviqipërKryeministrinShqiptar#BukoviqimeIzetMexhitin#Bukoviqibeson#PseJo

https://www.facebook.com/hashtag/bukoviqimeizetmexhitin?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARC-iwX5lpxffe4zmlWtpSk6r6Bc36tzZfDRzTISHtCLSwYbYaT0VajdB3ZbnN1csia_uzc4b6jgHCdEpzz5O7C2ZpXEvNRsnS9SyBCxlpFtr1VFhiNlZIZE4Y8CutKM2dpLkx2ORLJHDqODdXcyuELOZ-ALK9j49p20-_-zyw0ytauVGt6Y1BVYreIryPG5gVrc2UCC1PDox6QuNQEwczSwpAwdlGh7P9sHyZskugPJaeDem3u1d0ZZKQFMZN3SF7Q2FMZp64AE8r3umqmwNTM0EW0itPL9ljE4P9qNiHeGC__BwZp1XDHu5VmlKOsxT7diF8ox1brNjVPmUxedkphPbQ&__tn__=*NK-R