Miratohet strategjia transportuese kombëtare deri në vitin 2030

Qeveria sot e shqyrtoi dhe miratoi Strategjinë transportuese kombëtare 2018 – 2030, si dokument strategjik operativ.

Njëra ndër qëllimet e kësaj strategjie është që të përmirësohet efikasiteti ekonomik, si siguria dhe qasja në transport, ndikimi mbi mjedisin e jetesës të aktiviteteve ekzistuese dhe të ardhshme dhe të sigurohet integrim me politikat e tjera sektoriale, si dhe të zhvillohen aktivitete, të cilat kanë të bëjnë në dobësitë në sektorin e transportit në nivel rajonal dhe kombëtar.

Aktivitetet ta përfshijnë periudhën nga viti 2018 deri në 2030-ën me listë treguese të projekteve dhe politikave për realizim në periudhën që e përfshin strategjia.