Qeveria e miratoi Planin operativ të punësimit për vitin 2021.

✅Më shumë se 25 ❗️milion euro dedikohen për masa dhe programe për punësim në parimet si vijon:

☑️ Përballje me efektet negative në tregun e punës të shkaktuara nga pandemia e KOVID-19;

☑️ Рespektim e parimit të përfaqësimit të drejt dhe adekuat të të gjitha kategorive shoqërore në sektorin privat sa i përket kombësisë, gjinisë, religjionit, racës në pajtim me standardet e parapara nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës;

☑️ Nxitje të zhvillimit të barabartë rajonal, në përputhje me nivelin e zhvillimit të rajoneve të planit në RMV;