Tetova e pastër fillon nga ti, ruaje qytetin dhe shëndetin

Ndërmarrja Publike Komunale “TETOVA” Tetovë vazhdimisht bën thirje deri te qytetarët që të kenë më shumë kujdes dhe të mos bëjnë hudhjen e mbeturinave të ngurta (orendive shtëpiake, sanitarive të ndryshme, materialeve ndërtimore, degëve nga pemët e tj) në vendet ku hudhja e tyre është e ndaluar sepse përveç se ndot ambientin, shkakton defekte në maqineri, dëmton kontenjerët dhe pamundëson mbartjen e mbeturinave tjera! Informojmë qytetarët se hudhja e mbeturinave të lartpërmendura mund të bëhet te stacioni i ri i ngarkim-shkarkimit (rruga Tetovë – Trebosh). Pastërtia fillon nga ti..

https://www.facebook.com/npktetovatetove/photos/a.1631417157001816/1631417813668417/?type=3&theater